VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej zboží

 

 I.

Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup zboží, jak je definováno níže v těchto VOP (dále též i jen jako „digitální obsah“) přes webové rozhraní https://zdenkadobesova.cz/provozované Zdeňkou Dobešovou, IČ: 03136329, která není plátcem DPH, se sídlem Sládkova 882/II, 377 01 Jindřichův Hradec jako fyzickou osobou zapsanou v živnostenském rejstříku, evidujícím úřadem je MÚ Jindřichův Hradec, č.j. 3105/1804/2014/4 (dále též jen jako „Prodávající“).

2. Nákup zboží probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem digitálního obsahu nebo s užíváním internetových stránek https://zdenkadobesova.cz/ souvisí.

3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než zboží koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním zboží (tj. před kliknutím na tlačítko „Odeslat“). Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat případné budoucí nejasnosti mezi námi. Tím, že kliknete na tlačítko „Odeslat“ mi totiž dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisuji. Dáváte tím i signál, že svoji objednávku myslíte vážně, a že jste stejně jako já připraveni splnit své závazky z následně uzavřené Kupní smlouvy (tedy já jako Prodávající především dodat vám objednané zboží a vy jako Kupující za něj zaplatit dohodnutou cenu).

4. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Pro rychlejší orientaci je tu obsah:

 

Obsah VOP:

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek
II. Důležité pojmy (definice)
III. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy
IV. Cena zboží a platba
V. Dodací podmínky
VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem
VII. Odstoupení od Kupní smlouvy
VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
X. Závěrečná ustanovení

 

 II.

Důležité pojmy (definice)

 1. PRODÁVAJÍCÍ.

Prodávajícím je: Zdeňka Dobešová

se sídlem podnikání: Sládkova 882/II, 377 01 Jindřichův Hradec

Kontaktní telefon: 00420777916163

Adresa pro doručování elektronické pošty: napis@zdenkadobesova.cz

2. KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní https://zdenkadobesova.cz/ uzavře se mnou, jako Prodávajícím, Kupní smlouvu, a tím koupí zboží. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ a nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost), a nebo spotřebitel.

3. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu se mít za to, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.

4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je jí Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je Kupní smlouva, pokud je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na internetových stránkách https://zdenkadobesova.cz/ vyplněním potřebných údajů Kupujícím) nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

7. ZBOŽÍ. Zbožím se ve smyslu těchto VOP rozumí zejména e-book, a hmotné movité věci nabízené mnou k prodeji na webovém rozhraní https://zdenkadobesova.cz/.

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy 

1. Kupující objednává zboží přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.

2. POPIS ZBOŽÍ. Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízeného zboží včetně uvedení toho, co obsahuje, komu je určen, co Kupujícímu či zájemci o koupi může přinést a v jakém formátu je poskytován. Je zde i podrobný popis bonusů, které jsou ke zboží poskytnuty. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ. Pro objednání zboží přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte vaše jméno, příjmení nebo firmu, adresu, email, telefonní číslo, u podnikatelů IČ, DIČ, a zvolíte způsob úhrady.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat“.

O obdržení objednávky Vás budu informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce nebo při registraci. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu Vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Do okamžiku než je Vám doručeno potvrzení o přijetí Vaší objednávky, je možné telefonicky nebo emailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na Vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.

V pochybnostech Vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

4. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z naší strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.

IV.

Kupní cena a platební podmínky

1. CENA ZBOŽÍ. Na webovém rozhraní je vždy uvedena aktuálně platná cena zboží. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Odeslat“) je již konečnou cenou.

2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u zboží v okamžiku odeslání Vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsem povinna Vám za takovou zjevně chybnou cenu zboží dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z Vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním Vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám zboží dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává zboží v mém vlastnictví.

4. ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

- bezhotovostně bankovním převodem na můj účet (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny): pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a zboží co nejdříve dodáno.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

5. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu náklady na poštovné a balné. Výše poštovného a balného je stanovena v objednávce zboží v závislosti na druhu zboží a způsobu přepravy.

6. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu v hotovosti osobně při převzetí zboží, přepravci zboží (tzv. dobírkou) nebo předem na účet prodejce. Způsob úhrady kupní ceny je nedílnou součástí objednávky zboží.

Při objednávce nad 1000,- Kč si prodejce vyhrazuje právo vyžádat si od kupujícího zálohu na zboží a to až do výše 100% z objednané částky.

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.

6. SPLATNOST KUPNÍ CENY.

V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.

O přijetí platby vám vystavím doklad o přijaté platbě, který u online platebních metod obdržíte obratem po provedení platby, v ostatních případech do 3 dnů od přijetí platby.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

Zboží není možné hradit formou splátkového kalendáře.

V.

Dodací podmínky

1. ZPŮSOB DODÁNÍ ZBOŽÍ. Zboží ve formátu .pdf nebo přístup do členské sekce v podobě hesla bude zasláno po uhrazení kupní ceny na Vámi sdělenou elektronickou adresu. V případě ebooku jako příloha emailové zprávy nebo zasláním odkazu v podobě adresy webové stránky, na které je obsah možno stáhnout či otevřít. 

2. Prodávající zajistí doručení zboží kupujícímu dle způsobu zvoleného v objednávce zboží.

3. Místem dodání zboží se rozumí adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží.

4. DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty zboží je závislá na druhu a množství objednaného zboží a bude prodávajícímu upřesněna v potvrzení objednávky zboží. Jakékoliv jiné informace o dodací lhůtě mají pouze informativní charakter a nejsou pro prodávajícího závazné.

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky a je zpravidla od 5. do 14. dnů. Délka dodací lhůty se odvíjí od toho, jestli je objednané zboží skladem, a nebo se musí vyrobit. V případě, že z různých důvodů bude dodací lhůta delší či nebude v dohledné době vyřídit objednávku celou, budeme vás o tom informovat emailem, případně na telefonním čísle uvedeném v objednávce a bude vám nabídnuto náhradní řešení. Na základě naší dohody tuto objednávku vyřídíme nebo zrušíme. Proto doporučujeme uvádět i kontaktní telefonní číslo.

Při osobním odběru bude prodávající zákazníka informovat o připraveném zboží prostřednictvím emailu nebo telefonicky. V tomto případě se za expedici zboží nehradí nic.  Zákazník si objednané zboží vyzvedne na adrese CopyCentrum Jindřichův Hradec, Jarošovská 52, Jindřichův Hradec každý pracovní den v době od 9-12 a 13-16 hod. Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jméno a platný občanský průkaz pověřené osoby.

Objednané zboží bude zasláno na adresu doručení prostřednictvím zásilkovny nebo PPL. K ceně objednávky do 1.499,- Kč bude připočteno poštovné a balné 109,- až 129,- Kč pro zásilky s místem dodání v rámci České republiky. Při objednávce, kde celková cena přesáhne 1500,- Kč se poštovné a balné neúčtuje. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoli závad neprodleně oznámit přepravci. Ke každé dodávce zboží bude přiložen daňový doklad s cenou za zboží a vyúčtováním poštovného.

VI.

Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem

1. Digitální obsah zasílám pouze vám, jako Kupujícímu, na Vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .pdf. Obsah stáhnete v internetovém prohlížeči, pokud byl dodán formou zaslání odkazu na webovou stránku. Pro stáhnutí digitálního obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

2. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Digitální obsah (zboží) slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a je vytvořen s využitím mých znalostí a zkušeností. Jedná se o návody a doporučení a záleží na vašich schopnostech a dalších okolnostech, např. zdravotním stavu, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete. Produkty nemohou nahradit osobní konzultaci nebo lékařské vyšetření. Neodpovídám za váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v digitálním obsahu.

VII.

Odstoupení od kupní smlouvy

1. Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem odstoupit bez udání důvodů ve 14denní lhůtě od převzetí zboží. Protože mi však maximálně záleží na vaší spokojenosti, poskytuji vám nad rámec zákonných povinností garanci spokojenosti. Máte možnost ve lhůtě do 30 dnů od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit bez uvedení jakéhokoli důvodu, pokud zboží nesplní vaše očekávání nebo i z jakéhokoli  jiného důvodu. V takovém případě mě prosím o uplatnění garance spokojenosti informujte elektronicky na https://zdenkadobesova.cz/ nebo písemně na adresu uvedenou v úvodu těchto VOP. V informaci uveďte, že využíváte právo ve 30denní lhůtě odstoupit od Kupní smlouvy v rámci garance spokojenosti a přiložte prosím pokud možno i doklad o koupi zboží nebo sdělte aspoň datum nákupu, vaše identifikační údaje a údaj o tom, jaké zboží jste zakoupili. Odstoupit (využit garanci spokojenosti) lze jednoduše i vyplněním formuláře, který naleznete zde. V případě použití vzorového formuláře vám bez zbytečného odkladu potvrdím jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

2. Uplatnění garance spokojenosti formou podle předchozího odstavce ve 30denní lhůtě znamená, že musí být odstoupení od Kupní smlouvy odesláno emailem na napis@zdenkadobesova.cz nebo odesláno poštou na moji adresu uvedenou v čl. II. odst. 1 VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby.

3. Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek IX. VOP). Jako Prodávající jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit v případě Vašeho prodlení s platbou kupní ceny, pokud je delší než 10 dní po splatnosti a v případě podstatného porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem.

4. Je-li Vám společně se zbožím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy z Vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny, není-li na webovém rozhraní uvedeno, že jsou posílány až po uplynutí lhůty garance spokojenosti.

VIII.

Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

3. Jako Prodávající Vám odpovídám, že zboží při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí zboží.

4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu zboží za nové a nebo od smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového zboží bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna Vám nové zboží bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

5. Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že zboží má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním zboží, nebo nesprávným uchováváním.

6. Pokud vám nebylo zboží dodáno v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo „spam“ ve Vaší emailové schránce. Pokud ani tam zboží nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.

7. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit emailem na mou elektronickou adresu napis@zdenkadobesova.cz nebo zaslat písemně na mou adresu uvedenou v čl. II VOP. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám poskytnu písemné potvrzení.

Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta.  Záruka je vztažena na veškeré zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s funkčností zboží, jeho užitnými a estetickými vlastnostmi. Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí, jímž se rozumí předání zboží dopravcem zákazníkovi.

Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky (dodací list, daňový doklad...). Dále je nutné, aby kupující v případě, že vrací prodávajícímu vadné zboží jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího. Informace o průběhu reklamace jsou zasílány formou e-mailových zpráv na adresu uvedenou kupujícím. Cestu reklamovaného zboží k provozovateli hradí zákazník, cestu opraveného zboží k zákazníkovi hradí provozovatel.

V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými předpisy, má kupující možnost se  v případě reklamace domáhat, zejména, aby vadné zboží bylo vyměněno za zboží nové a nebo může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z neodborného zacházení se zbožím.

Zde je důležité, aby se zákazník řídil pokyny k ošetřování, které jsou dodávány spolu s objednaným zbožím. Reklamace mechanického poškození výrobku není možné uznat. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně. Písemné oznámení musí též obsahovat volbu nároku kupujícího podle zákona, spolu s vadným zbožím odešle kupující v obalu, který brání v poškození výrobku při přepravě na adresu: CopyCentrum, Jarošovská 52, 37701 Jindřichův Hradec.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

IX.

Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1. Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese napis@zdenkadobesova.cz.

2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi mnou jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete pod závěrečným ustanovením.

3. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text VOP účinný v okamžiku odeslání objednávky.

Tyto VOP jsou účinné od 22.4.2020.